Bitwolk

Gebruiksvoorwaarden.

Bitwolk BV

Versie: 1, 18 augustus 2016

De dienst "Bitwolk" wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door het bedrijf Bitwolk B.V.. Aan het gebruik van Bitwolk zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Bitwolk te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Bitwolk B.V. schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1 Bitwolk wordt u aangeboden ten behoeve van automatiseringsdoeleinden binnen uw bedrijf middels de via Bitwolk aangeboden tools. U bepaalt zelf hoe u de tools inzet en voor welke specifieke doelen.

1.2 Om Bitwolk te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken.

1.3 U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Bitwolk B.V. mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Bitwolk B.V. heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

1.4 Met Bitwolk verwerkt u persoonsgegevens. Voor de verwerking van Persoonsgegevens gelden de bepalingen uit Artikel 7 van deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1 Het is verboden Bitwolk te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

2.2 In het bijzonder is het verboden Bitwolk op dusdanige wijze te gebruiken dat overlast of hinder voor andere gebruikers ontstaat. Onder meer valt hieronder het inzetten van eigen scripts of programma's voor het up- of downloaden van grote hoeveelheden data, of het excessief vaak doen van aanroepen van de dienst.

2.3 Indien Bitwolk B.V. constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Bitwolk B.V. zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Bitwolk B.V. zonder waarschuwing ingrijpen.

2.4 Indien naar het oordeel van Bitwolk B.V. hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Bitwolk B.V. of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Bitwolk B.V. gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.5 Bitwolk B.V. is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Bitwolk zal trachten u vooraf in kennis te stellen van dit voornemen.

2.6 Bitwolk B.V. kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Bitwolk B.V. van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1 Bitwolk B.V. spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

3.2 Bitwolk B.V. onderhoudt Bitwolk actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.

3.3 Bitwolk B.V. mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Bitwolk aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Bitwolk B.V. zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert. Bitwolk B.V. spant zich in om de informatie over aanpassingen van de functionaliteit aan u kenbaar te maken.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1 De dienst Bitwolk, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Bitwolk B.V.. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van Bitwolk B.V., behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2 Bitwolk B.V. verstrekt u hierbij een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de overeenkomst teneinde Bitwolk te kunnen gebruiken in overeenstemming met onderhavige Gebruiksvoorwaarden.

4.3 Informatie die u opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Bitwolk B.V. heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.

4.4 Indien u informatie stuurt naar Bitwolk B.V., bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

4.5 Bitwolk B.V. zal geen kennis nemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via Bitwolk, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Bitwolk B.V. daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Bitwolk B.V. zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt. Bitwolk B.V. zal zich inspannen u hiervan vooraf in kennis te stellen, behoudens de gevallen waarin dit niet is toegestaan.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1 Aan het gebruik van Bitwolk is een vergoeding verbonden voor gebruik van bepaalde functionaliteit. U wordt bij de betreffende functionaliteiten gewezen op de kosten. Het maandelijks verschuldigde bedrag zal voorafgaand aan die betreffende maand aan u worden gefactureerd. Indien u kiest voor een overeenkomst met de duur van een jaar, wordt het verschuldigde bedrag voorafgaand aan dat betreffende jaar aan u gefactureerd.

5.2 Betaling kan worden verricht via iDealbetaling, of volgens de betaalinstructies op de website.

5.3 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst schriftelijk te herroepen. In geval van een herroeping ontvangt u de betaling zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht terug.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Bitwolk B.V. beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis. De bepalingen uit dit artikel gelden niet jegens consumenten, tenzij en voor zover deze bepalingen, gezien de inhoud van de overeenkomst, de wederzijds kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval, niet onredelijk bezwarend zijn jegens de consument.

6.2 Bitwolk B.V. is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Bitwolk B.V. meldt.

6.4 In geval van overmacht is Bitwolk B.V. nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, buitenaardse invasies, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Persoonsgegevens en beveiliging

7.1 De door Bitwolk B.V. te verwerken persoonsgegevens bij de uitvoering van de dienst Bitwolk, vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), waarbij volgens de terminologie van die wet u als “verantwoordelijke” geldt en Bitwolk B.V. als de 'bewerker'.

7.2 Bitwolk B.V. zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de systemen of infrastructuur van Bitwolk B.V. bevinden.

7.3 Bitwolk B.V. staat er voor in dat een ieder die handelt onder het gezag/in opdracht van Bitwolk B.V., voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens waar u de verantwoordelijke voor bent, deze slechts verwerkt in voorafgaande schriftelijke opdracht van u. Bitwolk B.V. staat ervoor in dat zij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens zal verwerken.

7.4 Indien u in het kader van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op grond van de Wbp gegevens die zijn opgeslagen in systemen van Bitwolk B.V. dient te wijzigen, verwijderen of af te staan, zal Bitwolk B.V. daarin volledig meewerken. De kosten voor de aanvullende werkzaamheden daarvoor kunnen afzonderlijk worden gefactureerd.

Artikel 8. Duur en opzegging

8.1 Deze overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding en loopt dan gedurende de periode die u heeft gekozen tijdens het bestelproces. Bitwolk B.V. is pas gehouden tot leveren van de dienst na ontvangst van de betaling. In afwijking van artikel 7:408 BW is tussentijdse opzegging van de overeenkomst niet mogelijk.

8.2 Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met steeds een periode van een maand. Indien u als consument de overeenkomst aangaat, kunt u na stilzwijgende verlenging op ieder moment de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging. Zakelijke klanten kunnen steeds tegen het einde van de in lid 1 bedoelde duur opzeggen met een opzegtermijn van een maand. U kunt er tevens voor kiezen om een nieuwe overeenkomst van een jaar af te sluiten. In dat geval dient u hier expliciet mee in te stemmen.

8.3 Bitwolk B.V. kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang niet hebt ingelogd. Zij zal in dat geval de eerstvolgende drie maanden, een keer per maand een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is. Indien u niet reageert binnen deze drie maanden is Bitwolk BV gerechtigd het account en de bijbehorende data te verwijderen.

8.4 U kunt op elk moment via het account de data downloaden die u opslaat of verwerkt via de dienst. Bitwolk B.V. is niet gehouden om u uit eigen beweging de data of een andere vorm van backup ter beschikking te stellen.

8.5 Indien u in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden, is Bitwolk B.V. gerechtigd om de toegang tot de dienst Bitwolk te blokkeren en de overeenkomst op te schorten.

Artikel 9. Wijzigingen voorwaarden

9.1 Bitwolk B.V. mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen.

9.2 Bitwolk B.V. zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.

9.3 Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 10. Overige bepalingen

10.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Bitwolk worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Bitwolk B.V. gevestigd is.

10.3 Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

10.4 In het kader van zakelijke klanten geldt het volgende. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Bitwolk B.V. wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

10.5 Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

10.6 Bitwolk B.V. is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Bitwolk of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt. Indien dit geval zich voordoet heeft u de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen en de bij Bitwolk B.V. opgeslagen gegevens te exporteren en verwijderen.

10.7 De toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 6:227b lid 1 en 6:227c BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten bij overeenkomsten met zakelijke klanten.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over onze gebruiksvoorwaarden, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar support@bitwolk.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 053 36 90 5 95.

Gaat het om gevoelige informatie? Gebruik dan onze PGP-sleutel.

Ontdek ook hoe makkelijk veilig is.

Gratis proefperiode van een maand, zonder verplichtingen.

Gratis proberen